Make your own free website on Tripod.com

[ 回覆 | 下一個 | 上一個 | 上一頁 ]

留唔到言...所以係呢度同大家say hi

寄件者: 投球男
Remote Name: 10.10.17.191

Comments

師姐 多謝你在教院發起投球部 好可惜現在都仲未升格為院隊 希望多d人鐘意投球


上次變更時間:2002?09?04?